متن پرسش

آيا در پايان وقت شرعى نيمه شب، نماز عشا قضا مى‌‌شود؟

پاسخ پرسش

واجب است نماز عشا را تا قبل از نيمه شب شرعى بخوانند و بعد از آن به قصد قربت بجا آورده و نيت ادا و قضا نكنند.